Horarios

O horario de cesión dos espazos é de 9:00 a 14:00 hrs. e de 16:00 a 21:00 hrs coincidindo coa axenda de dispoñibilidade do persoal do Organismo Autónomo Pazo de Congresos e Exposicións para a empresa/persoa/institución que os solicite.

Os horarios do Recinto Feiral acordaranse en función das necesidades do evento.

O alugamento da totalidade dos espazos durante máis dunha xornada implica unha reduccón dun 20% na tarifa diaria.

Cando os espazos se utilicen en xornada de mañá (de 9:00 a 14:00) ou tarde (de 16:00 a 21:00), é dicir, media xornada, o seu prezo será o 60% do prezo unitario/día da sala. Dentro deste horario estará comprendido o tempo de montaxe e desmontaxe.

O exceso de horario en xornada completa comprende o período previo ás 9:00 horas, o comprendido entre as 14:00 e as 16:00 horas e o posterior ás 21:00 horas.

Tanto na tarifa completa como na media xornada, o recargo por exceso de horario será do 20% do prezo unitario/día/sala.

Nas tarifas de alugamentos globais da zona do Auditorio, a zona de Congresos, e da zona de Exposicións, esixirase un suplemento do 20%.

Cando as salas sexan utilizadas para montaxes e ensaios, aplícase un 50% da tarifa unitaria/día.

Os domingos e festivos, o alugamento das salas sofre un aumento do 25% sobre o prezo unitario/día/sala, debendo contratar a empresa en cuestión un servizo de portería, seguridade e mantemento.