Órganos de Goberno

 • Presidente do Consello: Dª María do Carme Fouces Díaz
 • Vicepresidenta do Consello: Dª Carmen Da Silva Méndez
 • Directora-Xerente do Pazo da Cultura: Dª Pilar Portela Vázquez
 • Representantes do Concello de Pontevedra: Dª Luis Rei Núñez, Dª María Aurora Cañizares Malagón, D Iván Puentes Rivera.
 • Vocais de recoñecido prestixio na cultura: D. Luis Bará Torres, DªMaría Xesús López Escudeiro
 • Secretario da Administración Municipal Xeral: D José Carlos Castiñeira Piñeiro
 • Interventora do Concello: Dª Blanca Vega Lorenzo
 • Presidenta do Organismo autónomo: María do Carme Fouces Díaz
 • Vicepresidenta do Organismo Autónomo: María Carmen da Silva Méndez
 

ÓRGANO DE MECENADO

 • DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.
 • VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U