Órganos de Goberno

  • Presidente do Consello: D. Miguel Anxo Fernández Lores
  • Vicepresidenta do Consello: Dª Anxos Riveiro Portela
  • Directora-Xerente do Pazo da Cultura: Dª Pilar Portela Vázquez
  • Representantes do Concello de Pontevedra: Dª María Aurora Cañizares Malagón, D. Iván Puentes Rivera
  • Vocais de recoñecido prestixio na cultura: Dª María Xesús López Escudeiro, D. Luis Bará Torres
  • Secretario da Administración Municipal Xeral: D. José Carlos Castiñeira Piñeiro
  • Interventora do Concello: Dª Blanca Vega Lorenzo